نویسنده = حقانی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تجارب معلمان دوره ابتدایی از چالش‌های آموزش به مهاجران افغان: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 34-65

10.22099/jcr.2021.6045

صادق موسوی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمود حقانی؛ سعید صفایی موحد