دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-156 
2. مقایسه‌ی تأثیر روش آموزش بایبی و گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان

صفحه 25-46

سمانه عبدلی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهسا مرادی؛ محبوبه مهرورز


6. تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست‌آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی

صفحه 145-161

رحمت اله مرزوقی؛ مهرداد امینی؛ محمد مزیدی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی