نویسنده = ایمانی فرد، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی کتاب عربی اول راهنمایی با کتاب عربی پایه‌ی هفتم از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-187

10.22099/jcr.2019.5219

اسحق رحمانی؛ محمد مزیدی؛ دانش محمدی رکعتی؛ لیلا ایمانی فرد