نویسنده = علی پور بهزادی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی گرایش به اندیشه‌ی انتقادی بر اساس صلاحیت راهبری اعضای هیأت علمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-126

10.22099/jcr.2016.3841

مجید علی پور بهزادی؛ ناصر نوشادی