نویسنده = هاشمی نصرت آباد، تورج
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان تحقق اهداف برنامة درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایة ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94- 93

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 28-47

10.22099/jcr.2019.5118

سعید محمودی بردزردی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ شهرام واحدی