نویسنده = زارع، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پایایی و روایی مقدماتی مقیاس سبک یادگیری بر مبنای مدل سیلور، هانسن و استرانگ

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22099/jcr.2018.4737

ناهید اوجاقی؛ بهمن سعیدی پور؛ حسین زارع؛ محبوبه اسلمی