نویسنده = سلیمی، جمال
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو-معلمان؛ یک مطالعه آمیخته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-144

10.22099/jcr.2019.5121

جمال سلیمی؛ لطف اله ساعدموچشی؛ آرش عبدی


3. ارائه‌ی الگوی مطلوب طراحی برنامه‌ی درسی بین رشته‌ای کارشناسی علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 105-130

10.22099/jcr.2012.252

جمال سلیمی؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی