نویسنده = جعفری، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

10.22099/jcr.2012.248

علی بیرمی‌پور؛ مصطفی شریف؛ سید ابراهیم جعفری؛ حسین مولوی