نویسنده = حسین پناه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. جذابیت، کاربرد و فهم درسِ"دین و زندگی" سوم متوسطه ( نگرش دانش آموزان و تبیین علّی آن)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-100

10.22099/jcr.2013.1949

زهرا حسین پناه؛ محمود سعیدی رضوانی؛ بهروز مهرام