نویسنده = ادیب، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربه‌ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانش

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-23

10.22099/jcr.2015.3207

سوسن علویانی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب