نویسنده = صالحی عمران، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های ورزش و نقش آن بر سلامت در کتاب‌های درسی دوره راهنمایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-117

10.22099/jcr.2014.2972

میمنت عابدینی بلترک؛ ابراهیم صالحی عمران