شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های MOOC: سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار فناوری آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت موک­ها در آموزش و ارائه الگوی جاری عوامل مؤثر بر موفقیت آنها می­باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالاتی هستند (374 مقاله) که از سال 2010 تا 2018 در مورد موک­ها در پایگاه­های تخصصی و علمی ارائه شده­اند. نمونه پژوهش 47 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده­ها و به­صورت هدفمند انتخاب شده­اند. داده­های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده­اند. با تجزیه­و­تحلیل داده­ها، عوامل کلیدی موفقیت دوره­های آموزشی موک در 5 بُعد، 15 عامل و 46 مقوله شامل بعد تعامل (ارتباطات متنوع، مدیریت بحث و ویژگی ارتباطات)؛ بعد مشارکت (انگیزش، آموزش متنوع، تسهیلات و ویژگی دوره)؛ بعد سیستم مدیریت (مدیریت یادگیری و مدیریت محتوا)، بعد استاندارپذیری (صحت و اصالت، پشتیبانی و طراحی ساختار) و بعد زمینه­ای (نگرش اجتماعی، مهارت و فناوری)، طبقه­بندی شدند. نتایج نشان داد برای ایجاد دوره­های اثرگذار موک باید زمینه تعاملات و مشارکت فراگیران را مهیا ساخت،سیستم­های مدیریت مناسب را طراحی؛ به استانداردهای موجود توجه و زمینه نگرش مثبت به اینگونه آموزش­ها را در بین مؤسسات آموزشی و آحاد جامعه فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها