بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی‌های تصویری بر توانایی حل مسائل کلامی ریاضی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی­های تصویری بر توانایی حل مسائل کلامی ریاضی دانش­آموزان پایه ششم ابتدایی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و طرح­های نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون- پیگیری با گروه کنترل است. پس از مطالعه و طراحی آموزشی، 40 نفر از دانش­آموزان پسر پایه ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در یک آموزشگاه در سال تحصیلی 97-1396 در شهر یاسوج به‌صورت داوطلب آزاد در این پژوهش شرکت کردند. مشارکت­کنندگان با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده  و گروه آزمایشی برای 9 جلسه (هر هفته یک جلسه) با استفاده از روش آموزش بازنمایی­محور تحت آموزش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در تحلیل محتوا از تکنیک آنتروپی شانون و در بخش نیمه­آزمایشی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر استفاده شد. نتایج تحلیل محتوا نشان داده است، بیش­ترین توجه برای توزیع و حضور مسائل کلامی به ترتیب به مسائل بازنمایی عریان، بازنمایی ضروری، بازنمایی کمک­کننده و در نهایت به مسائل بازنمایی بی­فایده شده است. همچنین نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین تمام مؤلفه‌های توانایی حل مسائل کلامی (05/0 P<) بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ لذا آموزش بازنمایی­های تصویری موجب افزایش توانایی حل مسائل کلامی ریاضی در دانش­آموزان شده است. به­علاوه نتایج نشان می­دهد که استفاده از بازنمایی­های تصویری در حل مسائل کلامی در طول زمان ثبات دارد؛ و نهایتاً نتایج مقایسه زوجی بازنمایی­های متفاوت نشان می­دهد اثرات بازنمایی­های متفاوت یکسان نمی­باشند.

کلیدواژه‌ها