بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی‌‌های تصویری بر توانایی حل مسائل کلامی ریاضی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی‌‌های تصویری بر توانایی حل مسائل کلامی ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و طرح‌های نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل است. پس از مطالعه و طراحی آموزشی، 40 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در یک آموزشگاه در سال تحصیلی 97-1396 در شهر یاسوج به‌صورت داوطلب آزاد در این پژوهش شرکت کردند. مشارکت-کنندگان با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده و برای 9 جلسه (هر هفته یک جلسه) با استفاده از روش آموزش بازنمایی‌محور تحت آموزش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در تحلیل محتوا از تکنیک آنتروپی شانون و در بخش نیمه ‌آزمایشی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج تحلیل محتوا نشان داده است، بیشترین توجه برای توزیع و حضور مسائل کلامی به ترتیب به مسائل بازنمایی عریان، بازنمایی ضروری، بازنمایی کمک‌کننده و در نهایت به مسائل بازنمایی بی‌فایده شده است. همچنین نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین تمام مؤلفه‌های توانایی حل مسائل کلامی (05/0 P<) بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ لذا آموزش بازنمایی‌های تصویری موجب افزایش توانایی حل مسائل کلامی ریاضی در دانش‌آموزان شده است. به‌علاوه نتایج نشان می‌دهد که استفاده از بازنمایی-های تصویری در حل مسائل کلامی در طول زمان ثبات دارد؛ و نهایتاً نتایج مقایسه زوجی بازنمایی-های متفاوت نشان می‌دهد اثرات بازنمایی‌های متفاوت یکسان نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها