شایستگی‎های کانونی مربی تربیت جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مدیر گروه پژهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقاله­­ی حاضر با هدف شناسایی شایستگی‎های کانونی مربیان تربیت جنسی طراحی گردید و جهت تعیین شایستگی‎های کانونی، از روش پنج مرحله‎ای بیهام و مایر، بهره گرفته شد. جامعه­ی پژوهش حاضر، کلیه متخصصان تربیت جنسی و مربیان عفاف‎گرایی و تربیت جنسی شهر مشهد، در نظر گرفته شدند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، مورد گزینش قرار گرفتند و مصاحبه نیمه‎ساختار یافته و پرسش‌نامه، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. با بررسی ادبیات و آرای صاحب‏نظران و منابع علمی مختلف در خصوص شایستگی‎های کانونی مربیان و یافته‎های حاصل از مصاحبه‎ها و پرسش‌نامه‎ها، فهرستی مشتمل بر 785 مفهوم استخراج و گردآوری گردید و مفاهیم به‎دست آمده در قالب 109 مقوله دسته‏بندی شدند. پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‎دست آمده، شایستگی‎های مربیان تربیت جنسی در قالب 16 مضمون و پنج محور قرار گرفتند. مضامین رابطه­ی مربی با خدا، رابطه­ی مربی با خود و رابطه­ی مربی با دیگران، در محور ویژگی‏های پایه­ی مورد نیاز مربی جای گرفتند. مبانی تربیت جنسی، غرب و تربیت جنسی و مفهوم ‏‏شناسی امر جنسی در محور مباحث نظری مورد نیاز مربی، گنجانده شدند. مضامین مربوط به محور تبیین و توصیف آسیب‏های جنسی، زمینه‎‏‏سازهای فساد جنسی، آسیب‌شناسی جنسی و پیامدهای منفی ناشی از آسیب‏های جنسی، معرفی شدند. مضمون باور‏های اساسی در محور باور‏های مورد نیاز در تربیت جنسی و مضامین سواد رسانه‏ای، چگونگی پاسخگویی به سؤالات و شبهات نوجوانان، مهارت پیشگیری و مواجهه صحیح با سوءاستفاده جنسی، مواجهه با پدیده خودارضایی، روان‏شناسی مسائل جنسی و توانایی به‏کارگیری راهبردها و راهکارهای خویشتنداری جنسی نوجوانان نیز، در محور مهارت‏های مورد نیاز برای مربی تربیت جنسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها