ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، پردیس دانشگاه شیراز

2 دانشیار فلسفه‌ی تعلیم و تربیت,, دانشکده‌ی علوم تربیتی دانشگاه شیراز

3 فوق دکترای تاریخ تفکر و استاد دانشگاه های پتسدام و زارلند آلمان

4 دکترای فلسفه‌ی تعلیم و تربیت و استادیار دانشکده‌ی علوم تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

برای ایجاد و توسعه‌ی صلح، دو عامل نقش تعیین‌کننده دارند: «گفت‌وگوی چندجانبه‌ی میان‌فرهنگی» و «آموزش صلح». پژوهش حاضر تلاشی است در جهت تدوین یک برنامه‌ی درسی صلح‌محور با استفاده از آموزه‌های فلسفه یا بینش میان‌فرهنگی. در این پژوهش که با روش تحلیلی-استنتاجی صورت گرفته است، ابتدا با استناد به دیدگاه‌های صاحب‌نظران و یافته‌های پژوهش‌های پیشین، از ضرورت نگاه میان فرهنگی به صلح و آموزش صلح گفته‌ایم. سپس به بررسی مختصر و نقد طرح‌های صلح پیشین و همچنین مطالعات آموزش صلح پرداخته‌شده است. آنگاه با معرفی «فلسفه‌ی میان­فرهنگی» و برشمردن برخی خصوصیات آن، دلالت‌ها و امتیازات این اندیشه‌ی فلسفی را که می‌تواند برای ساخت یک برنامه‌ی درسی صلح محور مورداستفاده قرار گیرد بیان نموده‌ایم. آموزه‌هایی مثل: حقیقت منتشر، توجه به «دیگری»، گفت‌وگومحوری و توجه به مسائل عینی جامعه و بررسی انضمامی آن‌ها. در پایان، ویژگی‌های یک برنامه‌ی درسی صلح­محور  با رویکرد میان­فرهنگی در چهار بخش: اهداف، محتوا، رویکردهای یاددهی-یادگیری و  روش‌ها و رویکردهای ارزشیابی بیان‌شده است. ویژگی‌هایی که می‌تواند برای تدوین یک برنامه‌ی درسی صلح­محور با رویکرد میان­فرهنگی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها