تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه‌ ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مسائل جدید در آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته، وارد کردن برنامه­هایی برای تربیت اقتصادی و آموزش مفاهیم سواد اقتصادی به سیستم آموزشی در کنار آموزش مهارت­های اولیه و ضروری است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش سواد اقتصادی در سیستم آموزشی ایران با استفاده از کتاب­های درسی پایه ششم بوده است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمَی، جامعه و نمونه آماری شامل کلیه­ی کتاب­های درسی پایه ششم یعنی فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه­های آسمانی، آموزش قرآن، ریاضی، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش، کار و فناوری می­باشد. پایایی با توجه به ضریب توافقی بدست آمد که برابر با 88/0 بود. یافته­ها نشان داد که 42 مورد در کتاب­های درسی به مؤلفه­های سواد اقتصادی پرداخته­اند که بیش­ترین ضریب اهمیت با 296/0، مربوط به مؤلفه مصرف و کم­ترین میزان فراوانی و ضریب اهمیت نیز مربوط به مؤلفه تورم، بیکاری و سرمایه­گذاری است که صفر می­باشد. همچنین بیش­ترین فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی مشاهده گردید و سایر کتاب­های درسی، چندان توجهی به بحث سواد اقتصادی نداشته­اند. بر این اساس بازنگری محتوای درسی در راستای توانمند ساختن افراد جامعه در بخش اقتصاد، ضروری به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها