تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان-گروه علوم تربیتی

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران. بابلسر، ایران.

چکیده

یکی از مسائل جدید در آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته، وارد کردن برنامه‌هایی برای تربیت اقتصادی و آموزش مفاهیم سواد اقتصادی به سیستم آموزشی در کنار آموزش مهارت‌های اولیه و ضروری است، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش سواد اقتصادی در سیستم آموزشی ایران با استفاده از کتاب‌های درسی پایه ششم بوده است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمَی، جامعه و نمونه آماری شامل کلیه‌ی کتاب‌های درسی پایه ششم یعنی فارسی (بخوانیم)، فارسی(بنویسیم)، علوم، هدیه‌های آسمانی، آموزش قرآن، ریاضی، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش، کار و فن‌آوری می-باشد. پایایی با توجه به ضریب توافقی بدست آمد که برابر با 88/0بود. یافته‌ها نشان داد که 42 مورد در کتاب‌های درسی به مؤلفه‌های سواد اقتصادی پرداخته‌اند که بیشترین ضریب اهمیت با 296/0، مربوط به مؤلفه مصرف و کمترین میزان فراوانی و ضریب اهمیت نیز مربوط به مؤلفه تورم، بیکاری و سرمایه‌گذاری است که صفر می‌باشد. همچنین بیشترین فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی مشاهده گردید و سایر کتاب‌های درسی، چندان توجهی به بحث سواد اقتصادی نداشته‌اند. بر این اساس بازنگری محتوای درسی در راستای توانمند ساختن افراد جامعه در بخش اقتصاد، ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها