مفهوم پردازی فرایند آموزش چندفرهنگی از منظر معلمان اقوام ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیات علمی دانشگاه علامه

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور مفهوم پردازی فرایند آموزش چند فرهنگی از دیدگاه معلمان اقوام ایرانی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی با تأکید بر نظریه داده بنیاد می باشد. میدان مطالعه مشتمل بر معلمان شش قوم ایرانی (آذری و ترک، بلوچ، ترکمن، عرب،کرد و لر) در دوره آموزش ابتدایی بوده و تعداد مشارکت کنندگان ، پنجاه معلم از قومیت های مختلف بوده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری نظری است. برای رسیدن به‌کفایت نمونه از اشباع نظری استفاده‌شده است. برای تحلیل داده‌ها از سه مرحله کدگذاری استفاده‌شده است.درمجموع پانصد و هفتاد و نه مفهوم؛ صد و سی و پنج زیر مقوله و بیست و شش مقوله استخراج شد. مقوله‌هایی که در ذیل بعد شرایطی قرار گرفتند عبارت‌اند از : تک فرهنگی مخاطره‌آمیز، وجود سابقه چند فرهنگی،عمومی شدن پذیرش چند فرهنگی، وجود گفتمان مقاومت فرهنگی،چالش‌های زبانی، خود ارجحی فرهنگی،خودباختگی هویتی اقوام، کم ثباتی جامعه،کم‌سوادی چند فرهنگی،کلیشه سازی قومی،چند فرهنگی هراسی،وجود سیاست زدگی آموزشی، هژمونیک شدن زبان فارسی. مقوله‌ها در بعد تعاملی عبارت‌اند از : مخالفان چند فرهنگی، خبره گرایی قومی،بازآموزی چند فرهنگی،حکومت مندی قومی، سیاست‌گذاری زبانی، تحقق گفتمان عدالت و مقوله‌ها در بعد پیامدی مشتمل بر: کیفیت‌بخشی آموزشی، اثربخشی یادگیری، همگرایی نظام‌مند، کلیشه زدایی قومی،مفاهمه قومی،توسعه مهارت های فردی و برابری فرصت‌های آموزشی است. در این پژوهش مقوله‌ی هسته " بایستگی آموزش چند فرهنگی" نام‌گذاری شد.

کلیدواژه‌ها