تجربیات زیسته دبیران عربی از دلایل نا کارآمدی آموزش زبان عربی: مطالعه ای پدیدارشناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین تجربیات زیسته دبیران عربی از دلایل نا کارآمدی آموزش زبان عربی در مدارس است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی از نوع پدیدارشناسی است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر فرد ماهر و از طریق مصاحبه ژرف نگر با 20 نفر از دبیران عربی انجام گرفت. مصاحبه ها ضبط و به روش استرابرت و کارپتنر(2003) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از تجربیات دبیران عربی در خصوص ناکارآمدی زبان عربی در 5 مضمون اصلی«موانع مرتبط با دانش آموزان»، «موانع مرتبط با معلمان»، « موانع مربوط به جامعه و فرهنگ»، « موانع مربوط به نظام آموزشی و برنامه درسی» و « موانع مربوط به ارزشیابی آموزشی» و 11 مضمون فرعی شناسایی شد. رفع این موانع مستلزم بازنگری در اهداف، محتوا و روشهای برنامه درسی عربی و تغییر نگرش جامعه، والدین و دانش آموزان نسبت به اهمیت این زبان خارجی است.
کلید واژگان: زبان عربی، ناکارآمدی آموزش زبان عربی ، دبیران عربی، پدیدارشناختی

کلیدواژه‌ها