تاثیراجرای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری بر تامین نیازها و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

2 عضوهیات علمی دانشگاه شیراز

3 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر اجرای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری بر تامین نیازها (بقاء، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و شادی) و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. در این پژوهش از طرح تحقیق نیمه آزمایشی با مقایسه گروه آزمایش و کنترل با پیش آزمون و پس آزمون و طرح مقایسه گروه آزمایش و کنترل با پس آزمون استفاده گردید. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه سوم مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز بود. برای نمونه گیری از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید. ابزار پژوهش مقیاس محقق ساخته برای سنجش میزان تامین نیازها و آزمون معلم ساخته برای سنجش عملکرد تحصیلی بود. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و تحلیل عامل و پایایی با استفاده از آلفای کرنباخ (77/0) به تایید رسید. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که میزان تحقق نیازهای پنج‌گانه دانش آموزان در گروه آزمایش به طور معناداری از گروه کنترل بالاتر است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه آزمایشی در پس آزمون عملکرد تحصیلی به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل است. همچنین براساس اندازه اثر(مجذور اتا) ملاحظه شد که 46 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی به واسطه اجرای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری قابل پیش بینی است.

کلیدواژه‌ها