طراحی الگویی برای تطبیق نظام‌های تربیت‌معلم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار رشته برنامه درسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دانشیار رشته برنامه درسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

4 دانشیار رشته تکنولوژی سیستم‌های آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای تطبیق نظام­های تربیت­معلم انجام شده است. روش انجام پژوهش، روش نظریه مبنایی یا داده بنیاد و ابزار جمع­آوری داده­ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیست­های محقق­ساخته است. جامعه مورد مطالعه شامل منابع مکتوب چون مقالات و کتب منتشره شده حوزه مطالعات تطبیقی در 20 سال اخیر و استادان، کارکنان و مسئولان دانشگاه فرهنگیان بودند. حجم نمونه علاوه بر 20 کتاب، 45 مقاله و 30 پایان­نامه، 16 نفر از استادان وکارکنان و مسئولان ارشد دانشگاه فرهنگیان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شده و پژوهشگر را به اشباع اطلاعاتی رساندند. نتایج تحلیل مصاحبه­ها و منابع مکتوب در نظام­های تربیت­معلم به ترسیم الگویی مفهومی منتهی شد که در آن 12 مقوله در 3 بعد: عوامل زمینه­ای، عوامل داخلی، عوامل میانی؛ وجود دارد. بعد عوامل زمینه­ای شامل مقولات: جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که از 42 خرده مقوله استنتاج شده­اند. بعد عوامل داخلی شامل مقولات: مؤلفه­های نظام تربیت­معلم، برنامه درسی، جذب دانشجو است که از 53 خرده مقوله به دست آمدند. بعد عوامل میانی شامل مقولات: الزامات تغییر، الگو برداری، بومی­سازی است که مستخرج از 23 خرده مقوله بودند. این الگو به پژوهشگران تطبیقی در نظام­های تربیت­معلم کمک می­کند تا به همه ابعاد ضروری در تطبیق توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها