بررسی وضعیت موجود چهار عنصر برنامه درسی زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و فاصله آن تا وضعیت مطلوب از نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استاد برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

4 دانشیار زبان‌شناسی، گروه انگلیسی دانشکده زبان دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی چهار عنصر هدف‌ها، محتوا، فرایندهای یاددهی- یادگیری، راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و میزان فاصله آن­ها تا وضعیت مطلوب صورت گرفت.  روش پژوهش، توصیفی پیمایشی بود و از پرسش­نامه محقق­ساخته برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه توسط پنج نفر از استادان علوم تربیتی و زبان انگلیسی تأیید گردید. جامعه­ی آماری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از چهار دانشگاه ایران بودند که از میان آن­ها 248 دانشجو با استفاده از جدول کوهن به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل از آزمون‌های استنباطی t تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن، آزمون t زوجی و آزمون F چند متغیره استفاده شد. یافته‌‌‌ها نشان دادند که وضعیت موجود هدف‌ها، محتوا، فرایندهای یاددهی- یادگیری، راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و برنامه درسی زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی رضایت‌بخش نبوده و تا وضعیت مطلوب فاصله­ی معناداری وجود دارد. در پایان، راهکاری مناسب برای دستیابی به شرایط مطلوب هدف‌ها، محتوا، فرایندهای یاددهی- یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی تخصصی رشته‌های علوم تربیتی با توجه به شرایط آموزشی ایران پیشنهاد شده ‌است.

کلیدواژه‌ها