الگوی علّی ساختار کلاس سازنده‌گرا، جهت‌گیری هدف و عملکرد تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 استادیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز

3 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه­ی مدل علّی ساختار کلاس سازنده­گرا (شامل زمینه­گرایی، نسبیت­گرایی، مشارکت و ارزشیابی کیفی)، جهت­گیری هدف و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود.آزمودنی­های این تحقیق شامل 218 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز از کلیه­ی گروه­های تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی بود. آزمودنی­ها با روش نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسش­نامه­ی سازنده­گرایی (منصوری، 1389) و پرسش­نامه­ی جهت­گیری هدف (الیوت و مک گریور، 2001) بود. هم­چنین نمره­ی استاندارد معدل تحصیلی به­­عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل مسیر بر اساس مراحل بارون و کنی (1986) نشان داد که مؤلفه­های زمینه­گرایی، مشارکت و نسبیت­گرایی به نحو مثبت عملکرد تحصیلی دانشجویان را پیش­بینی می­کنند. هم­چنین مؤلفه­های زمینه­گرایی و نسبیت­گرایی ، پیش­بینی کننده­ی مثبت جهت­گیری­های هدف گرایشی و پیش­بینی کننده­ی منفی جهت­گیری­های هدف اجتنابی بودند. ارزشیابی کیفی نیز پیش­بینی کننده­ی مثبت جهت­گیری­های هدف اجتنابی بود.
 علاوه بر این، جهت­گیری­های هدف گرایشی به نحو مثبت عملکرد تحصیلی را پیش­بینی و در ارتباط بین مؤلفه­های زمینه­گرایی و نسبیت­گرایی با عملکرد تحصیلی دانشجویان نقش واسطه­ای ایفا نمودند.

کلیدواژه‌ها