ارزشیابی از اجرای آزمایشی طرح آموزش مبتنی بر روی‌کرد تربیتی در پایه دوم راهنمایی در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف از این طرح، ارزشیابی ازتحقق اهداف طرح آموزش مبتنی بر روی‌کردهای تربیتی در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی پایه دوم راهنمایی است. جامعه‌‌ی مورد مطالعه دانش‌آموزان پایه‌ی دوم راهنمایی استان‌های سیستان و بلوچستان، گلستان و شهر تهران، بودند که از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 1500 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. در هر یک از استان‌های منتخب 4 شهرستان یا منطقه به تصادف انتخاب و از هر یک از این مناطق و نواحی یاد شده یک مدرسه‌ی پسرانه و یک مدرسه‌ی دخترانه تحت پوشش طرح به عنوان گروه‌های «مطالعه» انتخاب و از مدارس هم‌جوار مدارس منتخب یک مدرسه‌ی دخترانه و پسرانه به عنوان گروه‌های «مقایسه» در نظر گرفته شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزارهایی از قبیل فرم کوتاه آزمون تعامل مثبت بین معلم و دانش‌آموزان (ووبلز و لیوی، 1993)، پرسش‌‌نامه محقق ساخته‌ی سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به تلفیق محتوا با آموزه‌های دینی، فرم کوتاه پرسش‌نامه سازگاری اجتماعی (سینها و سینگ، 1993) و فرم کوتاه پرسش‌‌نامه‌ی هرمنس (1977)، و همین‌طور معدل تحصیلی استفاده شد. روایی ابزارها اساساً مبتنی بر شواهد روایی محتواست و پایایی ابزارها با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل واریانس دو راهه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل حاکی از این است که این طرح در ارتقای پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی و انگیزه‌ی یادگیری دانش‌آموزان نقشی نداشته، در حالی که در ارتقای نگرش دانش‌آموزان نسبت به تلفیق محتوا با آموزه‌های دینی و تعامل مثبت دانش‌آموزان با معلمان موثر بوده است. بر این اساس دفتر آموزش راهنمایی جهت توسعه‌ی طرح لازم است ابتدا به بازنگری در طرح و تعدیل انتظارات بپردازد و سپس جهت توسعه‌ی آن تصمیم‌گیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی

آرمند،محمد.(1374).رابطه نگرش‌های معلم با روش تدریس و ویژگی‌های شخصیتی آنان.پایان‌نامه کارشناسی ارشد.تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

ابوالقاسمی،شهنام.(1381).هنجاریابی آزمون انگیزه پیشرفت بر روی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهرستان تنکابن.تنکابن: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن.

بازرگان،عباس.(1386).ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.

زرین‌پوش،فتانه.(1366).تربیت اخلاقی در دبستان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

سیف، علی‌اکبر.(1386). روان شناسی پرورشی.تهران: انتشارات آگاه.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه.( 1376). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.

عزیزی،حسن.(1373).تجزیهو تحلیل چگونگی تدریس اساتید دروس برنامه ریزی دانشگاه‌های تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد.تهران:دانشگاه تربیت مدرس.

قاسمی پیر بلوطی،محمد.(1374). بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش و منبع کنترل در دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهرکرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.

کلیات طرح آموزش مبتنی بر روی‌کرد تربیتی.(1389).دفتر آموزش راهنمایی تحصیلی.تهران: وزارت آموزش و پرورش.

کیامنش، علیرضا،حمید منصور نیا.(1372).اولین ارزشیابی از نظام جدید آموزش متوسطه.تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کیامنش،علیرضا وموسی پور، نعمت الله.(1373).دومین ارزشیابی از نظام جدید آموزش متوسطه.تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کیامنش،علیرضاوموسی پور، نعمت الله.(1374).چهارمین ارزشیابی از نظام جدید آموزش متوسطه.تهران:پژوهشکده تعلیم و تربیت.

مداحی،محمد ابراهیم.(1374).میزان استفاده معلمان از روش‌ها و الگوهای تدریس و آثار تربیتی ناشی از هر کدام از آن‌ها.مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت.تهران: انتشارات تربیت.

مهرمحمدی، محمود.(1379). باز اندیشی در فرآیند یاددهی یادگیری. تهران: انتشارات مدرسه.

نویدی،احد.(1384).ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح تاسیسی مجتمع‌های آموزشی تربیتی در سال تحصیلی 1384-1383. تهران:پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

ولف، ریچارد.(1375). ارزشیابی آموزشی. ترجمه علیرضا کیامنش. تهران: نشر دانشگاهی.

ب. انگلیسی

Brunstein,J.C.&Mayer,G.W.(2005).Implicit & self-attributed motives to achieve: Two Separate but interacting needsJournal of personality and social psychology. 89: 205-222.

Colquitt,J.A.,Le Pine,J.A.&Noe,R.A.(2000).Toward an integrative theory of training motivation: A meta- analytic path analysis of 20 years of research.Journal of applied psychology, 85: 678-707.

Cornelius-White,J.(2007).Learner-centered teacher- student relationships are effective:A meta analysis. Review of educational research. 77: 113-143.

Dewey,J.(1938).Experience & education.New York: Macmillan Co.

Driscoll, M.(1994).Psychology of learning for instruction.2nd edition Boston: Allyn& Bacon.

Entwistle, N. (1990).Handbook of educational ideas & practice. New York: Rutledge.

Fenstermacher,G.(1986).Philosophy of research on teaching:Three aspects. Handbook of research on teaching.3rd edition, AERA publication.

Ferrarro,J.(2001).Reflective practice & professional development. The Educational Resource Information Center (ERIC) Digest number 00-3.

Good, T &Brophy, J.(2000).Looking in classroom.(8th ed).New York: Longman.

Hallbach, A.(2000).Expectation and realities integration of curriculum in a medial school.Allyn& Bacon.

Hermans,H.J.(1977).A questionnaire measure of achievement motivation.Journal of applied psychology, 54(4): 353-363.

Jeffrey, B. & Craft,A.(2004).Teaching creatively and teaching for Creativity: Distinctions and relationships.Educational Studies. 30 (1): 77-87.

Halpern, C.T.,J.R.Udry, B.Campbell &Suchindranm C.(1999).Effects of body fat on weight concern, dating, and sexual activity: A longitudinal analysis of black and weight adolescent girls. Developmental psychology, 35(3):721-736.

Leitão, N.&Waugh,R.(2007).Students’ Views of Teacher-Student Relationships in the Primary School.A paper presented at the 37th Annual International Educational Research Conference, held by the Australian Association for Research in Education at Fremantle, Western Australia.

Mayer, R. E. (1990).The critical thinker.London:Brownpublisher.NARSTMonographNo.3. Manhattan, KS:National Association for Research in Science Teaching Monograph.

Nola, R.(1998).Constructivism in science and Education.London:Routledge&Kagan Paul of Texas at Austin. USA.

Pianta, R.(1999).Enhancing relationships between children and teachers.Washington, DC: American Psychological Association.

Rotram,T.(2004).Adaptation level theory,Opponent process theory and Disposition. An integrated approach to the stability of satisfaction.Department of Psychology, Central Michigan University.

Schunk,D.H.&Pajares, F.(2002).The development of academic self-efficacy. In A. Wigfield& J. Eccles (Eds.),Development of achievement motivation (pp. 16-31).San Diego: Academic Press.

Tiedens, Larissa, Z.,Phoebe, C.Ellsworth, &BatjaMesquita, (2000).Stereotypes about sentiments and status: Emotional expectations about high and low-status group members.Personality and social psychology Bulletin. 26(5):560-574.

Schwarzer, R., &Hallum, S.(2008).Perceived teacher self-efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology: An International Review.57: 152–171.

Wubbles, T & Levy, J. (1991).Comparison of Interpersonal behavior of Dutchh& American teachers, International Journal of Intercultural Relation.15: 1-18.

Wubbels,T. &Levy,J.(Eds.).(1993).Do you know what you look like?: Interpersonal relationships in education. (Ist.ed).England: London: Flamer Press.