دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تجربیات زیسته دبیران عربی از دلایل نا کارآمدی آموزش زبان عربی: مطالعه ای پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

علی ایمان زاده؛ زهرا عبادی


2. تاثیراجرای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری بر تامین نیازها و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جاودانی؛ مهدی محمدی؛ محبوبه فولادچنگ؛ رحمت اله مرزوقی


3. تحلیل و بازنمایی ادراک و تجربۀ دانشجومعلمان از الگوی برنامۀدرسی کارورزی مبتنی بر خودشرح حال نویسی مشارکتی در دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسین قربانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیستانی


4. مفهوم پردازی فرایند آموزش چندفرهنگی از منظر معلمان اقوام ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

Fatemeh Havas beigi؛ علیرضا صادقی


5. تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

میمنت عابدینی بلترک؛ احمد جعفری صمیمی


6. ویژگی های برنامۀ درسی صلح محور بر اساس آموزه های فلسفۀ میان فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمید رضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی


7. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های MOOC : سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

میثم غلام پور؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ هادی پورشافعی


8. بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی‌‌های تصویری بر توانایی حل مسائل کلامی ریاضی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

مهران عزیزی محمودآباد


9. شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی؛ حسین باقری


10. تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی معلمان در مواجهه با بسترهای دارای تنوع فرهنگی مبتنی بر پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

زینب ابراهیمی


11. ارزیابی سواد زیست محیطی دانش آموزان و چالش های اجرایی آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد امینی؛ سید احمد مدنی؛ مینا سلیمیان


12. تبیین مدل علی عوامل مدرسه ای بر رفتارهای تحصیلی با واسطه گری عوامل فردی(خودکارآمدی و خودتنظیمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سکینه حیدری؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ امیر هوشنگ مهریار