کلیدواژه‌ها = انگیزش
تعداد مقالات: 3
1. تبیین مدل علّی عوامل مدرسه‌ای بر رفتارهای تحصیلی با واسطه‌گری عوامل فردی (خودکارآمدی و خودتنظیمی)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 314-338

10.22099/jcr.2020.5537

سکینه حیدری؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ امیر هوشنگ مهریار


2. مقایسه‌ی تأثیر روش آموزش بایبی و گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46

10.22099/jcr.2015.3208

سمانه عبدلی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهسا مرادی؛ محبوبه مهرورز