کلیدواژه‌ها = تربیت معلم
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و بازنمایی ادراک و تجربۀ دانشجومعلمان از الگوی برنامۀدرسی کارورزی مبتنی بر خودشرح حال نویسی مشارکتی در دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسین قربانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیستانی


2. تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی معلمان در مواجهه با بسترهای دارای تنوع فرهنگی مبتنی بر پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

زینب ابراهیمی


3. شناسایی محتوا و منبع دانش‌عملی معلمان با تجربه ابتدایی: دلالت‌های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت معلم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-27

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


4. بررسی تأثیرکارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی‌های دانشجو معلمان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

اعظم جمشیدی توانا؛ محمد رضا امام جمعه