کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
تعداد مقالات: 6
2. کاوش برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی؛ نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-112

یحیی معروفی؛ حسین حسنی؛ نعمت اله موسی پور


3. واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو-معلمان؛ یک مطالعه آمیخته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-144

جمال سلیمی؛ لطف اله ساعدموچشی؛ آرش عبدی


5. بررسی تأثیرکارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی‌های دانشجو معلمان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

اعظم جمشیدی توانا؛ محمد رضا امام جمعه