کلیدواژه‌ها = کیفیت فرآیندهای یاددهی- یادگیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-119

سکینه جعفری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ مهدی محمدی