کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیرکارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی‌های دانشجو معلمان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

اعظم جمشیدی توانا؛ محمد رضا امام جمعه