نویسنده = فریدون شریفیان
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای نظری و عملی به تکنولوژی آموزشی به همراه پیشنهاد برنامه ی درسی مطلوب برای مقطع کارشناسی ارشد ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-24

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی