نویسنده = جمال سلیمی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو-معلمان؛ یک مطالعه آمیخته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-144

جمال سلیمی؛ لطف اله ساعدموچشی؛ آرش عبدی


2. ارائه‌ی الگوی مطلوب طراحی برنامه‌ی درسی بین رشته‌ای کارشناسی علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 105-130

جمال سلیمی؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی