نویسنده = مریم شفیعی سروستانی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر بازی دارت آموزشی بر میزان یادگیری مفاهیم اساسی ریاضی پایه‌ی اول دوره‌ی ابتدایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 30-53

مریم شفیعی؛ جعفر جهانی؛ حمزه خلیفه


2. آسیب‌شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده های فنی و حرفه‌ای تهران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-46

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مجید شعبانی فرد