نویسنده = محمد مزیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه‌های دموکراسی در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-151

فریده درخواه؛ محمد مزیدی؛ فرخنده مفیدی